Om MTK – Monteringstekniska kommitten

Om MTK – Monteringstekniska kommitten

Bakgrund
I slutet av 1960-talet föddes den skandinaviska modellen för montering av isolerrutor. Innan dess hade isolerrutetillverkarna haft stora problem med kondensbildning mellan glasen i isolerrutorna. Efter omfattande studier och tester konstaterades att det var brister i just monteringen som i de allra flesta fall orsakat skadorna. Avsaknad av dränering/ventilering av glasfals mot utsidan, felaktiga fogmaterial och otillräckliga falsdimensioner utgjorde de stora felkällorna.

MTK Godkännandesystem
Prov och tester av fogmaterial i såväl laboratorium som i praktiken gav upphov till en radikal förändring av hela glasningskonceptet. Från att tidigare glasat med linoljebaserat kitt tog man steget över till EPDM-cellgummi. MTK har alltsedan starten provat och godkänt fogmaterial för montering av isolerrutor. Idag omfattar godkännandesystemet såväl typprovning som övervakande kontroll och krav på internkontroll hos tillverkaren. Årligen publiceras förteckning över MTK-godkända fogmaterial.

Vad är MTK ?
Alltsedan starten är MTK en av glasbranschens organisationer inrättad kommitté, vars syfte är att se till att glas monteras på ett riktigt sätt. Stiftare är Svensk Planglasförening, SPF, Glasbranscföreningen, GBF, och fogmaterialtillverkarna. Efterhand har såväl andra branschorganisationer som myndigheter och testinstitut blivit deltagare i MTK-arbetet.

Vilken status har MTK ?
MTK är en “institution” utan någon myndighetsutövande funktion. De anvisningar som ges beträffande val och montering av glas idag är istället en syntes av de kunskaper och erfarenheter som glasbranschen besitter. Genom att anvisningar dessutom utarbetats tillsammans med myndigheter och testinstitut utgör de grunden för att glas i olika sammanhang ska uppfylla de krav på funktion och livslängd som anges i byggnormer eller andra kravregler.

Glas är möjligheternas material
Det är bara glas som kan allt. Släppa in dagsljus, dämpa buller, skydda mot brand, stoppa farlig strålning, ge skydd mot beskjutning och försvåra inbrott. Därför blir möjligheternas material allt vanligare i nya byggnader.

Men det gäller att välja rätt glas – och montera det rätt! Ett litet fel kan få stora följder

I samband med besiktningar där problem uppstått, upptäcks alltför ofta felaktiga monteringar eller att leverantören valt fel glas. Det kan exempelvis handla om otäta glastak eller i värsta fall brandskyddsglas, som på grund av felaktig montering ger ett otillräckligt brandskydd.

Utvecklingen går fort
Utvecklingen går fort både vad gäller glastyper och monteringsmetoder. Det är inte lätt att hålla sig á jour. För oss på MTK är det vårt dagliga jobb. Vi läser, frågar, analyserar och systematiserar. Resultatet blir MTK:s anvisningar, som idag är accepterade av branschens olika aktörer.

Garantivillkor
En förutsättning för att den garanti isolerrutetillverkare lämnar är att montering skett i enlighet med MTK:s anvisningar och att MTK-godkända fogmaterial använts.

Euoropeiskt samarbete

Genom aktivt deltagande, bl a i form av ordförandeskap i en teknisk kommitté, i olika europeiska organ är MTK i högsta grad drivande och delaktig i utvecklingen av glasningsinstruktioner i Europa.

Integritetsinställningscenter