MTK – auktorisationen

MTK – auktorisationen

Företag som är MTK-auktoriserat, har dokumenterad
kvalificerad personal som uppfyller såväl interna som externa krav på att ha
kunskap och erfarenhet att utföra behörighetskrävande entreprenader.

Krav på dokumenterad kunskap finns bl a för montering av
P-märkta brandpartier i glas och metall. Utöver formella krav på
montagepersonal från tillverkare, börjar allt fler beställare ställa krav på sina entreprenörer, de vill försäkra sig
om att utfört arbete är enligt alla regler och anvisningar, detta gäller inte
minst när man kommer till säkerhet och brand. Förutom att man riskerar hälsa
och liv vid felmontage, så äventyrar man även den monterade produktens garanti
och funktion.

Auktorisationen


Redan 1995 började Glasbranschföreningen auktorisera företag som arbetar med
montage av brandklassade partier. Genom de krav auktorisationen ställde
garanterades beställaren att de utförda brandpartimontagen höll den kvalitet
som regler och normer föreskrev.
Numera heter det MTK-auktorisation och omfattar mer än bara montering av
brandklassade glas- och metallpartier. Att vara ett auktoriserat företag
innebär att företaget har dokumenterat kunnig personal som behärskar
glasmästeriyrkets alla moment.

Hur fungerar auktorisationen?

För att uppnå statusen ” MTK-auktoriserat” företag krävs först och främst att
företaget uppfyller ett antal baskrav gällande ekonomi, försäkringar,
yrkeserfarenhet m.m. Sedan tillkommer kraven på dokumenterad grund- och
vidareutbildning för de medarbetare som skall utföra montaget. Företaget lämnar
efter anmodad in en lista på utförda montage under året till
Auktorisationsnämnden som väljer ut ett antal objekt för kontrollbesiktning av
montagen. Kontrollen kan ske antingen efter färdigt montage eller under
pågående arbete. Företagen ansöker om auktorisation, sedan löper det vidare
likt ett abonnemang såvida inte företaget begär uppsägning till nästkommande år,
vilket ska ske senast 30 november innevarande år.
Om företaget inte uppfyller kraven enligt stagar kan man bli utesluten.

Hur leds auktorisationen?

Glasbranschföreningen har ansvaret för
MTK-auktorisationen genom Auktorisationsnämnden. Till sin hjälp har
Auktorisationsnämnden en Expertgrupp med representanter för branschen som
fortlöpande bevakar utvecklingen inom området. Branschens generella anvisningar
återfinns i MTKs riktlinjer. Det finns också en Teknisk kommitté med
representanter från SP, Svensk Planglasförening och Glasbranschföreningen som
säkerställer information och utveckling av montageanvisningar.

 

mtk

Integritetsinställningscenter